انواع کاربری آتش‌نشانی و امداد و نجات

  •  شهری municipal fire trucks

  •  فرودگاهی airport fire trucks 

  •  صنعتی industrial fire trucks

  •  جنگل forest fire trucks

  •  نردبان و بالابر ها ladder and arial fire trucks

  •  امداد و نجات آنتش نشانی rescue and hazmat trucks